วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

http://hayarolasawad.blogspot.com


  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู คือ คู่มือที่จะช่วยให้คุณครูนำนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ครูไปประยุกต์ใช้โดยสามารถออกแบบ  และวางแผนการสอนเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้
รศ.ดร พิมพันธ์    เดชะคุปต์  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนกับด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิเคราะห์  4  องค์ประกอบหลักการวางแผนการสอน  คือ  วัตถุประสงค์การเรียนรู้, สาระการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ตอนที่ 1ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” :  ตอน ห้องเรียนมีชีวิต
(คุณครูสุขพงศ์  ทัศนกูลกิจ)  ภาษาไทย ( ป. 1 -  ป.6 )


ตอนที่ 2  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” :ตอน วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี
(คุณครูศรีศุภร  มุสิกะพงษ์)  ภาษาไทย ( ม.6)


ตอนที่ 3  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” :where math Grows on  Tree
คณิตศาสตร์, ( ประถม )


ตอนที่ 4 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู  :Mathematics for  All3D  Awareness, ( มัธยม
)

ตอนที่  5 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู”  :สารอาหารในชีวิตประจำวัน(ดร .ศศิธร  เขียวกอ),
 วิทยาศาสตร์ ป.6

ตอนที่ 6 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” 
:Hard to Teach : Electricity,วิทยาศาสตร์ ( มัธยม )

ตอนที่ 7  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” 
: ตอน ตะลุยหลุมฝังศพ  3,000 ปี
(คุณครูอรขนก   คุ้มรักษ์),สังคมศึกษา ( ป.1 - ป.3)


ตอนที่ 8  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” :Citizenship - Establishing  Communities,สังคมศึกษา (มัธยม )

ตอนที่ 9 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” :สุขศึกษาขาแดนซ์(คุณครูธรพร บุญประสิทธิ์),
สุขศึกษาและพลศึกษา ( ป.1 - ป.3)

ตอนที่ 10  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู :
PHSE : Tacking  Drungs,สุขศึกษาและพลศึกษา ( มัธยม )


 ตอนที่ 11   ซีรีย์ คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู 

: KS1 Messy art  ศิลเปรอะ ศิลปะ( ประถม )

ตอนที่ 12 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู :
KS3 art and Design  : 

The New Curriculum ศิลปะ( มัธยม)

ตอนที่ 13 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู :
Great Lesson Ideas  :  Making Bags,การงานอาชีพและเทคโนโลยี( ประถม )


ตอนที่ 14 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู :
เสน่ห์ไม้ (คุณครูเสกสรร กาวินชัย),การงานอาชีพและเทคโนโลยี( ม.4 - .6 )


ตอนที่ 15 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู :
การออกแบบเสียงภาษาอังกฤษ (คุณครูปทุมพร วาดเขียน),ภาษาต่างประเทศ(ประถม
)

ตอนที่ 16 ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู :
สมมติว่าฉันเป็นไกด์ (คุณครูอุทุมพร เลิศปรีชา),ภาษาต่างประเทศ(ม.3 - ม.6)

ซีรีย์แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู”  คือ รายการที่ถ่ายทำครูที่ได้ แรงบันดาลใจจากรายการนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ครู ทั้งรายการไทยและรายการสากล  หลังจากชมแล้วสามรถนำเทคนิคต่างๆไปปรับประยุกต์ใช้ในการการสอนในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน


ตอนที่ 17 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  : น้ำ (ไม่) เต็มแก้ว  
(คุณครูยุวดี นุชทรัพย์)ภาษาไทย(ป.1),รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพ­­

ตอนที่ 18 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :   
สามก๊กฉบับนักเรียนแสดง  (คุณครูนิชรา พรมประไพ),
ภาษาไทย(ม.6),รร.นครไตรตรึงพงษ์  จ. กำแพงเพชร
  
ตอนที่ 19 -21 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :   
เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี ตอน 1 - 3 วิทยาศาสตร์
(ป.6),(อ. จุฑาภัค มีฉลาด)  ผู้อำนวยการ, (อ. ประกายแก้ว เงินกร) 
,รร.ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตอนที่ 22 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :   
พ่อมด กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์,วิทยาศาสตร์  (ม.1),
รร.นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ

ตอนที่ 23 - 24 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :   
รายการ Teachers’ Talk :
โทรทัศน์ครูเพื่อพัฒนาครู ตอน 1-2
รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ

ตอนที่ 25 - 26 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :   
รายการ Teachers’ Talk :
โทรทัศน์ครูเพื่อพัฒนาครู ตอน 3-4
รศ. ลัดดา ภู่เกียรติอ.วัลยา นิหมัด รร.บ้านรถไฟ จ.ชลบุรี

ตอนที่ 27 แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :   
โทรทัศน์ครูพัฒนา
อ. ประทีป โพธิ์ดง ผู้อำนวยการ  การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
(ป.1 ป.6),(ม.1  - ม.6)
รร.วัดจันทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก
  
ตอนที่ 28  แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  : ครูคนใหม่
 คุณชาคริต   หะซัน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
ครูประจำการ   รร.บ้านรถไฟ  จ.ชลบุรี


ส่วนวิดีโอจะ

     นำมาให้ดูบางตอนเท่านั้น


  วิดีโอตอนที่ 1 

 ซีรีย์ คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” 
             :  ตอน ห้องเรียนมีชีวิต 
ตอนที่ 2  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู”   
:  ตอน วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี 
ตอนที่ 3  ซีรีย์  คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู” 
where math Grows on  Tree 


ตอนที่ 28  แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  :  ครูคนใหม่


         การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
          ครูประจำการ   รร.บ้านรถไฟ  จ.ชลบุรีถ้าผู้ชมท่านใดมีความสนใจในวิดีโอ โทรทัศน์ครู 
สามารถรับชมได้ที่
ถ้าผู้ชมท่านใดมีความสนใจในวิดีโอ โทรทัศน์ครู 
สามารถรับชมได้ที่

  จบการนำเสนอ